Find Saved Wi-fi Passwords

Aşağıdaki kodu bat olarak çalıştırdığınızda, aynı klasörde oluşan wifi_keys.txt dosyasından kayıtlı wifi şifrelerine ulaşabilirsiniz.

Not: Windows 8.1’de denenmiştir.

======================================================================================

@echo off

setlocal EnableDelayedExpansion

netsh wlan show settings | findstr “Yes”

netsh wlan show drivers| findstr “Radio types”

netsh wlan show profiles * | findstr /l :”SSID name” > %temp%\dumpkeys.txt

for /F “tokens=4*” %%i in (%temp%\dumpkeys.txt) do (

echo [SSID] :: %%i %%j

netsh wlan show profile name=%%i %%j key=clear | findstr  “Security ” 

netsh wlan show profile name=%%i %%j key=clear | findstr /l :”Key Content” 

echo [SSID] :: %%i %%j >> %username%-wifi_keys.txt

netsh wlan show profile name=%%i %%j key=clear | findstr  “Security ”  >> %username%-wifi_keys.txt

netsh wlan show profile name=%%i %%j key=clear | findstr /l :”Key Content”   >> %username%-wifi_keys.txt

)

del %temp%\dumpkeys.txt

========================================================================================